Ervaar zelf het verschil!

Landelijk actieplan voor 60.000 extra flexwoningen in 2030

20 september 2022

Op donderdag 8 september jl. heeft het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, studenten, woningcorporaties en particuliere beleggers het 'Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030' gepresenteerd. Met dit plan willen de partijen tot een uitbreiding komen van 60.000 betaalbare woningen over een periode van 8 jaar. Ook wil het kabitnet grip krijgen op de instroom van studenten.

Om het tekort van circa 26.500 studentenwoningen aan te pakken, moeten er de komende twee jaar versneld 37.500 flexwoningen worden gebouwd. Ook wil het kabinet bestaande bouw beter benutten door hospitaverhuur te stimuleren. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van 2021 blijkt dat de krapte in 2030 zal oplopen tot circa 57.000.

60.000 Studenteneenheden in 8 jaar tijd

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen, circa 37.500 woningen in de periode 2022 tot 2024.

Huisvesten van studenten in omliggende gemeenten

Met verschillende gemeenten zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens 37 miljoen euro via stimuleringsregeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Een betaalbare studentenwoning

Studenten hebben nog te vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen. In juni 2021 is het wetsvoorstel 'Goed Verhuurderschap' ingediend bij de Tweede Kamer. Dit moet een basisnorm gaan worden voor algemene regels, waar verhuurders aan moeten houden. Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om te gaan handhaven op excessieve huurprijzen. Bijvoorbeeld door strenge vergunningsvoorwaarden eisen te stellen. Verhuurders worden dan geacht zich te houden aan de maximale huurprijzen, conform het woningwaarderingsstelsel.

Een jaar na ondertekening

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen voor betaalbare studentenwoningen. Daarnaast maken gemeenten passend gronduitgiftebeleid voor betaalbare studentenhuisvesting en zetten zich in voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen op gronden en in gebouwen van derden.

Bron: VBO