Ervaar zelf het verschil!

€ 200 miljoen stimulans voor biobased bouwmaterialen

28 november 2023

Vier ministeries trekken samen €200 miljoen uit om het grootschalig gebruik van ‘biobased’ bouwmaterialen te stimuleren. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) moet leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen.

Dit moet boeren perspectief geven op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken. Daarnaast draagt het bij aan een circulaire economie.  Het gebruik van bouwmaterialen op natuurlijke basis, zoals hout en vlas, wordt gezien als een kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig.

30% nieuwbouwwoningen 30% biobased

In de eerste fase van de Nationale Aanpak stelt de overheid tot 2025 (€25 miljoen beschikbaar om een markt op te zetten. De overige €175 miljoen is een reservering om de markt uit te breiden in de jaren daarna (2025-2030, fase 2). De aanpak is opgesteld in samenwerking met andere overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen. De NABB is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur & Waterstaat (I&W), Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken & Klimaat (EZK).

De ambitie is om in 2030 minstens 30% van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30% biobased materialen te realiseren. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen en voor de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw. Ook moet een niet gekwantificeerd ‘substantieel deel’ van de materialen voor infrastructurele bouwwerken en objecten, zoals asfalt, straatmeubilair en fietsbruggen, biobased zijn.

Het is de bedoeling dat er in 2030 minstens 25 producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers zijn. Het doel van de aanpak is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van zo’n 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar.

Voor het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers stelt het plan een breed palet aan maatregelen voor. Door de milieuprestatie-eis voor gebouwen aan te scherpen, willen de ministeries willen de vraag naar biobased isolatiematerialen stimuleren. Daarvoor zal sterker gestuurd worden op CO2. Ook komt er een financiële stimulans in de vorm van een bonus in de subsidieregelingen voor woningeigenaren.

Keten teelt vezelhennep

In de infrasector gaat de overheid nadrukkelijker sturen op milieuprestaties en biobased innovaties belonen via stimuleringsregelingen. De verwerkende industrie ontvangt daarnaast financiële steun via een regeling om productiefaciliteiten op te zetten.

Voor boeren is het volgens de ministeries vooral van belang dat zij door langjarige afspraken worden ondersteund om mee te doen in de ketens. Zo loont het ook om bijvoorbeeld vezelhennep te telen. Verder gaan zij onderzoek doen naar de mogelijkheid om door middel van carbon credits de inkomsten te verbeteren van boeren die vezels telen. Building Balance is de partij die gericht aan de slag gaat met het faciliteren van regionale ketensamenwerkingen, landelijke verwerkende ketens en die al meerdere ketens in het land heeft ondersteund.

Vraag stimuleren met opdrachten overheid

In het plan staat ook beschreven hoe grote opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en woningcorporaties kunnen bijdragen aan het vergroten van de vraag naar biobased materialen. Rijkswaterstaat is al ver gevorderd met de ontwikkeling van asfalt waarin biogrondstoffen de plaats innemen van fossiele grondstoffen (bitumen). Samen met deze partijen kijken de betrokken ministeries hoe ze de criteria voor de aanvraag hiervan kunnen versnellen, en welke indicatoren daarvoor te gebruiken zijn.

Bron: VastgoedActueel - Ministerie BZK