Ervaar zelf het verschil!

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

20 juli 2020

Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen17 juli 2020
Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie 

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woning-bouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

Recent is de ontwerpregeling geluid voor inspraak vrijgegeven. Die regeling bepaalt dat vanaf 2022 geluidsbelasting op een andere manier moet worden berekend en van een nieuwe classi-ficatie moet worden voorzien. Dat betekent dat woningen in grote gebieden rond luchthavens, waaronder de regio Schiphol, de classificatie “slecht leefklimaat” of zelfs “zeer slecht leefkli-maat” krijgen. 

In de brief aan het kabinet benadrukken de organisaties dat zij grote waarde hechten aan een hoogwaardig woonmilieu en dat bewoners en gebruikers van een gebied beschermd dienen te worden tegen overmatige geluidsbelasting. Maar volgens de betrokken partijen leidt de nieuwe aanvullingsregeling tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat daardoor uitstel of afstel op de loer ligt voor de bouw van honderdduizenden woningen. De betrokken organisaties manen het kabinet om actie te ondernemen, zodat de ruimtelijk ontwikkeling doorgang kan vinden en de  kabinetsambities van 845.000 extra woningen tot 2030 mogelijk gemaakt worden. 

Meer regie op ruimtelijke ordening 
De betrokken partijen maken zich zorgen over de consequenties van ruimtelijke beperkingen voor de investeringsbereidheid van bijvoorbeeld beleggers, woningcorporaties en ontwikkelaars. Onduidelijkheid in de randvoorwaarden voor woningbouw levert grote vertraging op bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en vergunningverlening. Nieuwe vertraging in de woning-productie is zeer onwenselijk, zeker met de gevolgen van de recente stikstof-, PFAS- en co-ronacrises in het achterhoofd.

Nog maar een maand geleden riep de Woningbouwalliantie - waar de betrokken organisaties bij zijn aangesloten - de Tweede Kamer en het kabinet op om miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. Volgens de partijen kan hiermee het herstel van de Nederlandse economie bespoedigd worden en een inhaalslag gemaakt worden om het immense woningtekort terug te dringen. De nieuwe aanvullingsregeling dreigt nu roet in het eten te gooien.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen 
Volgens de alliantie moeten in de komende jaren op grote schaal nieuwe wijken worden ge-bouwd die energieneutraal en klimaatadaptief zijn, die goed bereikbaar zijn en die voorzien zijn van veel groen en natuur. Daarnaast moet minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. Volgens de Woningbouwalliantie is anticyclisch investe-ren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het behoud van werknemers voor de bouwsector. Elke euro die gestoken wordt in de bouw levert tot wel bijna drie euro aan aanvullende economische activiteit in ons land op.

Bron: VBO