Ervaar zelf het verschil!

Kabinet trekt €1 miljard extra uit voor woningbouw

19 november 2021

Op Prinsjesdag werd al bekend dat het kabinet plannen heeft om €1 miljard extra uit te trekken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. De verdere invulling van dit voornemen en hoeveel nieuwe woningen dit oplevert, is nu bekend geworden. 

Zo wil het kabinet het geld inzetten om de ontwikkeling van de veertien grootschalige gebieden te versnellen, gebruiken voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls en om knelpunten die woningbouw in de weg staan op te lossen. In totaal moeten 75.000 extra huizen met dit geld versneld gerealiseerd worden.

Daarnaast komt € 100 miljoen beschikbaar voor de huisvesting van aandachtsgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en arbeidsmigranten. Dit moet nog zo'n extra 20.000 woningen in totaal opleveren. 

Veertien grootschalige gebieden
Er gaat € 500 miljoen naar een aantal grootschalige woningbouwgebieden als investering om de bouw en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Het gaat dan bijvoorbeeld over investeringen in mobiliteit, aanpassingen in de infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven. Deze eerste financiële bijdrage levert ongeveer 35.000 woningen op. Hiervan moet een groot deel betaalbaar zijn.

Begin 2022 wordt de selectie waar we binnen de gebieden woningbouw mogelijk maken door middel van een eerste financiële bijdrage bekendgemaakt. 

Woningbouwimpuls
Er is € 250 miljoen voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls beschikbaar gesteld. Deze moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken. Op dit moment worden de projectaanvragen van de derde (en oorspronkelijk laatste) ronde van de Woningbouwimpuls beoordeeld. De eerste twee leverden al een bijdrage aan 95.000 woningen op, waarvan 65% betaalbaar. Uit een evaluatie blijkt dat circa de helft van de woningen extra woningen zijn. Er komt eerst nader onderzoek voordat het loket voor nieuwe aanvragen in 2022 open gaat.

Knelpunten oplossen
€ 250 miljoen wordt ingezet om knelpunten bij de bouw van woningen op te lossen. Dit is  belangrijk om extra woningen te kunnen bouwen. Concreet houdt dit in dat bijvoorbeeld de flexpools die gemeenten en provincies ondersteunen ook de komende jaren nog doorgezet worden. Deze flexpools bieden kennis en extra capaciteit die nodig is voor het realiseren van woningbouw.

Verder komt er extra ondersteuning vanuit het Rijk o.a. door het expertteam om gemeenten te ondersteunen bij bijvoorbeeld bestuurlijke problemen, interpretatie van wet- en regelgeving of het stikstofdossier.

Ook komt er geld beschikbaar om de vertraging in beroepsprocedures over woningbouwprojecten bij de Raad van State in te lopen. Bezwaar- en beroepsprocedures hebben veel invloed op de gehele doorlooptijd van een woningbouwproject en de doorlooptijden bij de Raad van State zijn nu langer dan wenselijk.

Daarnaast komt er een programma om de bouw van flexwoningen te stimuleren en te versnellen. 

Aandachtsgroepen
De regeling voor aandachtsgroepen wordt verlengd voor 2022 en 2023 met € 40 miljoen per jaar. Dankzij deze regeling kunnen er 16.000 woningen extra voor aandachtsgroepen worden gebouwd.

Tevens zal de regeling voor ouderenwoningen in 2023 worden voortgezet. Hiervoor wordt € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van 4.000 extra woningen voor ouderen. 

80.200 woningen in 2020 gerealiseerd
In 2020 zijn er 80.200 woningen bijgekomen; het gaat om 70.000 nieuwgebouwde woningen en 10.200 transformatiewoningen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 

Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Voor 2020 is het doel dus behaald. 

Bron: VBO