Ervaar zelf het verschil!

Nieuwe minister voor Volkshuisvesting een feit

28 januari 2022

Na bijna 300 dagen formeren, heeft Nederland eindelijk weer een nieuw kabinet. Rutte IV telt twintig ministers en negen staatssecretarissen, waaronder de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening. Hugo de Jonge, voormalig minister van Volksgezondheid, gaat deze rol op zich nemen. 

Tijdens de langste formatie in de Nederlandse parlementaire geschiedenis waren er breekijzers genoeg. Over één onderwerp was iedereen het echter eens: de woningmarkt moet aangepakt worden. Dit heeft geresulteerd in een comeback van het ministerie van Volkshuisvesting. 

PORTEFEUILLE VRO

In 2010 werd het ministerie van VROM opgeheven, maar in Rutte IV is deze post weer terug (minus de M van Milieu). In de portefeuille van De Jonge zitten de volgende onderwerpen:

- Volkshuisvesting: Bouwen en Wonen 

- Volkshuisvestingsfonds 

- Huur (o.a. huurbeleid, huurtoeslag) 

- Dienst Huurcommissie 

- Ruimtelijke Ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie) 

- Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet ruimtelijke ordening 

- Bouwbesluit 

- Kadaster 

- Rijksvastgoedbedrijf 

- Regie ruimtelijk beleid 

- Verduurzaming gebouwde omgeving 

- Programma leefbare en veilige wijken

MAATREGELEN IN HET COALITIEAKKOORD

Een uitgebreid pakket dus waar De Jonge zich mee bezig gaat houden. In het coalitieakkoord werd er al een voorschot genomen op de komende regeerperiode. De missie van het nieuwe kabinet wat betreft wonen is: “Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt.”

Daarbij worden verschillende maatregelen genoemd, de vijf belangrijkste op een rij:

• Versnellen van de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar, ten minste twee derde van de woningen zijn betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens.

• De verhuurderheffing wordt afgeschaft evenals de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (oftewel de jubelton).

• Er komt een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin komen afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel.

• Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort.

• Met de invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning, met name voor de grotere verhuurders, wordt gemeenten de mogelijkheid gegeven om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken.

VERVOLG AAN BIEDLOGBOEK

Daarnaast moet minister De Jonge ook vervolg gaan geven aan de punten die zijn uitgelijnd in de brief van zijn voorganger Kajsa Ollongren van 9 november jl. over de verbeterstrategie rondom het koopproces van woningen. Hierin schetste zij aan de Tweede Kamer drie verschillende paden waarop vervolgstappen moeten komen voor een eerlijker en transparant biedproces. 

De eerste stap is de introductie van het automatisch gegenereerd biedlogboek. Ze prijst daarbij de pilot die VBO onlangs heeft afgerond met Eerlijk Bieden, het eerste keurmerk voor biedlogboeken. 

Meer weten over het biedlogboek? Lees hier alles wat je moet weten over het biedlogboek. De minister geeft aan dat ze op termijn wil dat alle makelaars gaan werken met het biedlogboek. Wij zijn geïnteresseerd in hoe De Jonge dit voornemen verder vorm wil gaan geven en biedt hierbij graag haar kennis en expertise aan. Binnenkort komen wij tevens met een verdere update over de pilot van Eerlijk Bieden en de conclusies tot nu toe. 

GELIJKE KOPERS, GELIJKE KANSEN

Ten tweede, schreef Ollongren in de brief, moeten de brancheverenigingen en hun achterban aan de slag met een verbeterplan om de regels in het koopproces duidelijker te maken. Tot slot wil de minister concurrentievoordelen beperken. Met deze drie verschillende paden wil ze de transparantie en het vertrouwen in het koopproces verbeteren en waarborgen dat gelijke kopers ook gelijke kansen hebben op de woningmarkt. 

Bron: VBO