Ervaar zelf het verschil!

Slechts 45% van de kantoren voldoet aan eisen

13 september 2021

Het verplichte energielabel C voor kantoren komt steeds dichterbij. Maar meer dan de helft van alle kantoren in Nederland voldoen nog niet aan de eisen die in 2023 gaan gelden. Dit bevestigt demissionair-minister Ollongren onlangs in Kamervragen over het onderwerp.  

Demissionair-minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs vragen beantwoord van Kamerleden Van der Lee en Bromet (beiden GroenLinks). De Kamerleden stelden deze na aanleiding van het rapport van Colliers waaruit blijkt dat circa 27,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte nog niet voldoet aan de eisen.

Slechts 45% van de kantoren voldoet aan de eisen
Ollongren bevestigt de cijfers die in het rapport naar voren komen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort de voortgang van het aantal kantoren dat voldoet aan verplicht label C voor kantoren. “De monitoring levert het volgende beeld op (peildatum 1 juli 2021): 45% van de kantoren voldoet aan de eisen, 42% heeft nog geen label en 13% heeft label D-G."

De minister nuanceert de cijfers. Over de kantoren die nog geen label hebben concludeert EIB in een in opdracht van de minister uitgevoerd onderzoek, dat op basis van de in het bouwjaar geldende energieprestatie-eisen ongeveer 30% van deze kantoren naar verwachting voldoet aan de aanstaande labelplicht, mits zij tijdig hun energielabel laten registreren.

Desalniettemin is nog een flinke slag te slaan: ook al voldoet 30% misschien op termijn aldus het EIB, circa 13% gaat niet voldoen en 13% moet op korte termijn nog gaan verduurzamen.

Niet op de hoogte
In principe zijn kantooreigenaren allemaal op de hoogte gesteld en geconsulteerd over maatregelen, vertelt Ollongen, maar de eigenaar-gebruikers en kleine particuliere beleggers, zijn moeilijker te informeren blijkt uit onderzoek van het EIB. Daarom zijn op 2 juli 2021 alle vermoedelijke kantooradressen die nog niet aan de label-C verplichting voldoen aangeschreven. “In deze brief en op de website worden kantooreigenaren geïnformeerd over de verplichting en welke stappen zij kunnen nemen om hieraan te voldoen. Een aantal omgevingsdiensten die door een gemeente gemandateerd zijn voor toezicht en handhaving, is van plan na de zomer van 2021 kantooreigenaren die nog niet aan de verplichting voldoen aan te schrijven, om hen te wijzen op mogelijke vervolgstappen en sancties in 2023.”

Naast deze communicatie hebben intermediairs zoals hypotheekverstrekkers, taxateurs en makelaars de aanjaagfunctie opgepakt, aldus de minister. “De meeste banken geven geen hypotheken meer voor kantoren met label D of slechter zonder dat er een verbeterplan klaar ligt en bieden daarnaast actief financiering aan voor de te treffen maatregelen. Taxateurs nemen het energielabel nadrukkelijk mee in de taxatie. Makelaars weten dit en informeren hun klanten hier ook over.”

Overheid loopt achter
Uit de cijfers van Colliers blijkt dat het overheidsbezit een opvallend matige score heeft. Slechts de helft van hun kantooroppervlak is klaar voor 2023. Ollongren zegt hierover: “Ik zie dat een aantal overheden daarin een voortrekkersrol neemt, maar ik herken ook het beeld dat dat niet over de volle breedte plaatsvindt. Alhoewel ik niet alle cijfers van Colliers kan bevestigen (40% van de gemeentehuizen en ongeveer 60% van de kantoren van brandweer en politie voldoen nog niet aan de label-C verplichting) lijken deze aannemelijk en gaat er het signaal van uit dat overheden snel extra stappen moeten gaan zetten.”

Sancties en landelijk handhavingsprotocol
Op de laatste vraag over het handhaven van energielabel C bij kantoren, antwoordt Ollongren tot slot: “Het bevoegd gezag is de gemeente. De gemeente bepaalt uiteindelijk welke sanctie passend is. Er vindt afstemming plaats met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en tussen bevoegde gezagen onderling. Daar ondersteun ik hen bij, bijvoorbeeld met het opstellen van een landelijk handhavingsprotocol, om zorg te dragen voor een uniforme inzet van sanctiemiddelen.”

Bron: VBO