Ervaar zelf het verschil!

Wat zijn de laatste actualiteiten van de stikstofregeling?

22 januari 2021

Interne saldering
Bij interne saldering vindt de verrekening van stikstof plaats binnen een plan of project. Voorwaarde is dat het onderdeel dat voor de afname van stikstofdepositie zorgt, een onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling is. Een goed voorbeeld daarvan is het uitbreiden
van productiecapaciteit binnen een inrichting, waarbij nieuwe ‘schone’ installaties worden gesaldeerd met het tegelijkertijd uit gebruik nemen van oude ‘vuile’ installaties. Hoewel de productiecapaciteit toeneemt, kan netto toch sprake zijn van een afname van de
stikstofemissie. Interne saldering kan worden ingezet om op voorhand een (significant) effect op de natuur te voorkomen, waardoor mogelijk de noodzaak voor een zogenaamde passende beoordeling vervalt.

Externe saldering
Externe saldering betekent dat de stikstoftoename door een plan of project gesaldeerd wordt met een stikstofafname van een ontwikkeling die hier in beginsel niet direct mee samenhangt. Een voorbeeld daarvan is het uitkopen van een bedrijf met vergunde tikstofdeposities ten behoeve van een bedrijfsuitbreiding met stikstofgevolgen van een naastgelegen bedrijf. Deze vorm van saldering is een vorm van mitigatie en is daarom per definitie onderdeel van een op te stellen passende beoordeling. Het extern salderen of verleasen van stikstofruimte is sinds (eind 2020) toegestaan in enkele provincies.

Verkopen & verleasen
Als koper kun je slechts 70% van de stikstofuitstoot van de verkoper benutten. De provincies hebben bepaald dat de andere 30% vervalt en ten goede moet komen aan de natuur. Verleasen betekent dat een agrarische ondernemer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning op tijdelijke basis beschikbaar kan stellen aan een andere gebruiker. Dit is met name belangrijk voor partijen die een tijdelijke stikstofuitstoot hebben, bijvoorbeeld bij de aanleg van windmolens of zonnepanelen. Door stikstofruimte van een ander tijdelijk te leasen, kunnen zij deze (privaat, publiek) voor (tijdelijke) activiteiten gebruiken.

Subsidieregeling Sanering varkenshouderij
Deelnemers aan de subsidieregeling Sanering varkenshouderij of stoppersregeling actieplan ammoniak kunnen geen stikstofruimte overdragen. In een sterke natuur ligt een groot deel van
de oplossing van het stikstofprobleem. Op dit moment wordt deze natuur te veel belast met stikstof. Om deze belasting te verlagen vraagt dit inzet van iedere sector, ook van de landbouw. Er is een extra mogelijkheid om te stoppen voor agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura-2000 gebieden gevestigd zijn. Provincies hebben de mogelijkheid gekregen om bedrijven aan te kopen, op basis van vrijwilligheid.

Subsidie kringlooplandbouw
Voor de landbouw komen er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen.